Page 40 - PY-iBooklet3

Basic HTML Version

40
Lakilaari
Laura Hagman
Talenom Konsultointipalvelut Oy
Yrityksemme kahvipöydässä keskustelimme
kiinteistöveroon tulossa olevista muutoksis-
ta. Keskustelustamme puuttui kuitenkin juri-
dinen osaaminen. Voisitko selvittää mitä
muutoksia on tulossa? Lisäksi haluaisimme
tietää, miten kiinteistökaupan tilanteessa
kiinteistövero jaetaan myyjän ja ostajan kes-
ken?
Kiinteistövero määrätään sille, joka omistaa kiin-
teistön kalenterivuoden alussa eli 1.1. Omista-
jaan rinnastetaan myös kiinteistön haltija, jolla on
hallintaoikeus kiinteistöön. Kiinteistön kaupan
yhteydessä on otettava huomioon se, että myy-
jän lisäksi myös ostaja on vastuussa kaupante-
kovuoden kiinteistöverosta. Verohallinto ei jaa
kiinteistöveroa myyjän ja ostajan kesken, vaikka
kauppakirjassa olisi sovittu veron maksun jaka-
misesta esimerkiksi omistusajan suhteessa. Ve-
rottaja lähettää kiinteistöveropäätöksen tilisiirtoi-
neen vain sille, joka on merkitty kiinteistön omis-
tajaksi vuoden ensimmäisenä päivänä. Kaupan
osapuolten täytyy keskenään sopia, millä tavoin
vero käytännössä hoidetaan kauppakirjan ehto-
jen mukaisesti.
Ensi vuodesta alkaen kiinteistöveron määräämi-
sessä otetaan käyttöön ns. esitäytettyyn veroil-
moitukseen perustuva menettely. Menettely on
tuttu jo tuloverotuksesta. Tämä tarkoittaa sitä, et-
tä samalla luovutaan verovelvollisen erillisestä
kuulemisesta. Verovelvollisen tehtävänä on tule-
va vuonna tarkistaa tiedot ja korjata tai täyden-
tää niitä tarvittaessa. Menettelyssä uutta on se,
että siltä osin kuin verovelvollinen ei korjaa selvi-
tyksessä olevia tietoja, hänen katsotaan anta-
neen ne selvityksen mukaisena. Verovelvollisen
katsotaan antaneen tiedot saamansa selvityksen
mukaisena myös siltä osin kuin hän ei korjaa vir-
heitä ja puutteita. Kiinteistöveromenettelyssä
uutta on myös se, että veronkorotus voidaan jät-
tää määräämättä, jos verovelvollisen antamissa
tiedoissa on virhe, josta hänen ei voida kohtuu-
della olettaa olevan tietoinen. Esimerkiksi tällai-
sia voivat olla viranomaisilta peräisin olevat tie-
dot kaavatilanteesta tai rakennusoikeudesta.
Tamperelainen Care-How Tansaniaan
Tamperelainen painevaatevalmistaja Lymed Oy aloitti vii-
me syksynä yhteistyön tansanialaisen Moshin kaupungin
sairaaloiden kanssa. Tuolloin Lymed toimitti St. Josephin
sairaalaan erän käytettyjä painevaatteita ja muita fysio- ja
toimintaterapiassa tarvittavia apuvälineitä. Tänä syksynä
kohde on Kiboshon sairaala ja tuotteiden lisäksi perille vie-
dään myös koulutusta.
Lääkinnällisiin
tarpeisiin
kehitetyt kotimaiset paine-
vaatteet ovat hyvin kestäviä ja
varsinkin lyhyen hoitotarpeen
jälkeen jäävät usein hyväkun-
toisiksi. Ajatus tuotteiden elin-
kaaren jatkamisesta kehitys-
maissa muotoutui luotettavak-
si yhteistyöksi suomalais-tan-
sanialaisen Tanzania Volun-
teersin kanssa. Jo ensimmäi-
nen tuote-erä osoitti avun me-
nevän suureen tarpeeseen ja
Lymed päätti jatkaa hyvän
kierrättämistä.
Lokakuussa
lähtevään kuormaan onkin
saatu kerättyä iso määrä mm.
käytettyjä painevaatteita, tuki-
kenkiä ja muita erilaisia tukia
– jopa pyörätuoleja. Suurin osa
apuvälineistä on täysin tunte-
mattomia tansanialaisissa olo-
suhteissa joten varmistaak-
seen uusien työvälineiden tur-
vallisen käyttöönoton, Lymed
lähettää matkaan myös kaksi
suomalaista toimintaterapeut-
tia kuukauden ajaksi koulutta-
maan paikallista sairaalahen-
kilökuntaa.
– Ihmisten auttaminen on
yrityksemme päivittäistä toi-
mintaa ja kestävät tuotteemme
sopivat kierrätykseen mata-
lamman hoitotason maissa.
Apuvälineiden mukana on
tärkeää viedä myös osaamista
ja tukea paikallista henkilö-
kuntaa sen soveltamisessa.
Tansania on meille aloituskoh-
de, vientiyrityksenä visiomme
on auttaa useammassakin
maassa. Vapaaehtoistyö on
myös henkilökohtainen sydä-
menasiani. Haluan toimia ih-
misten hyväksi vielä aktiivisen
yrittäjyyteni jälkeenkin, ker-
too Lymedin toimitusjohtaja
Teija Toikka.
Anna ja Sanna
matkaan
Kevään aikana Lymed haki
kahta vapaaehtoista fysio- tai
toimintaterapeuttia suunnitte-
lemaan ja toteuttamaan koulu-
tuksen. Matkaan lähtevät en-
nakkoluulottomat jyväskylä-
läiset toimintaterapeutit Anna
Halttunen ja Sanna Lius. An-
nalla on jo aikaisempaa koke-
musta työskentelystä haasta-
vissa olosuhteissa mm. Kam-
bodzhassa. Sanna on yrittäjänä
työskennellyt
monenlaisten
asiakkaiden parissa ja toimin-
taterapian eri muodot ja työ-
kalut ovat hänelle tuttuja.
– On mahtavaa päästä Tan-
saniaan tekemään näin tärkeää
työtä. Vapaaehtoistyö Afrikas-
sa on ollut meidän molempien
haaveena jo pitkään, joten on
upeaa päästä sinne kokemaan
ja näkemään uusi kulttuuri.
Oikeastaan olemme matkalla
jo nyt, sillä koulutuksen suun-
nittelu, rokotusasioiden selvit-
Toimintaterapeutit Anna Halttunen (vas.) ja Sanna Lius tar-
kastelevat Lymedin Essi Toikan kanssa tansanialaiseen Kibos-
hon sairaalaan lähteviä tuotteita. Todennäköisesti kyseisiä työ-
välineitä ei ole paikan päällä ennen nähty, joten neljän viikon
intensiivinen koulutus on valmisteltava huolella.
täminen ja muu ennakkotyö
on jo alkanut, naiset kertovat
innoissaan.
Yhteistyö jatkuu
Koulutus tullaan järjestämään
käytännönläheisenä ja apuvä-
lineiden käyttöä opetellaan
soveltaen sairaalan potilaiden
kanssa. Tärkeää on painottaa
esimerkiksi arvenhoidon tär-
keyttä, että kyse ei ole pelkäs-
tään kosmeettisesta ongel-
masta. Apuvälineiden käytös-
sä korostetaan omatoimisuu-
teen; omalla aktiivisuudella ja
motivaatiolla voidaan omaan
elämänlaatuun
vaikuttaa
oleellisesti. Koulutuksen päät-
teeksi kohteeseen jätetään sel-
keät ohjeet apuvälineiden käy-
töstä sekä kouluttajien yhteys-
tiedot. Ajatuksena on jatkaa
suoraa yhteydenpitoa ja kon-
sultointia sairaalaan jatkossa-
kin.
LYMED on vuonna 1993 perustettu kotimainen lää-
kinnällisten painevaatteiden valmistaja. Pääasiassa
mittatilaustyönä valmistettavia LYMED-painevaattei-
ta käytetään mm. arpihoidossa, turvotushoidossa,
plastiikkakirurgisten leikkausten jälkihoidossa sekä
tukivaatteina neurologisessa fysio- ja toimintatera-
piassa ja urheilussa. Yritys sijaitsee Tampereella ja
se työllistää yli 30 henkilöä. LYMED-tuotteita myy-
dään 12 maassa.